Przejdź do treści strony
Związek Gmin Aqua Silesia Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja obiektów sieci wodociągowych eksploatowanych przez Związek Gmin „AQUA SILESIA”

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Związek Gmin „AQUA SILESIA”

48-250 Głogówek, ul. Rynek 1

Tel. 77 4076420, fax: 774076421

e-mail :

Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek 730 – 1530

 

 1. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony  poniżej 30 000 euro

 

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Biurze Związku – 48-250 Głogówek , ul. Rynek 1, Budynek Urzędu Miejskiego, II piętro.

 

 1. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemów sterowania następujących obiektów sieci wodociągowej eksploatowanej przez Związek Gmin „AQUA SILESIA”:

- stacja uzdatniania wody Nowy Bud;

- pompownia wody Grabina;

- pompownia wody Prężna;

oraz wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy w/w obiektów oraz parametrów technologicznych.  Modernizacja systemów sterowania obiektów sieci wodociągowej sprowadza się do zaprojektowania na nowo układów sterowania:

-  technologii uzdatniania wody na SUW Nowy Bud;

-  technologii podwyższania ciśnienia na pompowni wody Grabina;

-  technologii podwyższania ciśnienia na pompowni wody Prężyna;

przy zachowaniu istniejących urządzeń wykonawczych i pomiarowych, umożliwiających zdalne monitorowanie i sterowanie. Zadaniem systemu telemetrycznego dla wszystkich obiektów będzie zdalne monitorowanie polegające na bieżącym przekazywaniu informacji o :

 1. stanie pracy urządzeń obiektowych;

 2. zaistniałych awariach urządzeń;

 3. bezpieczeństwie obiektów;

 4. parametrach obiektów jak np. ciśnienie, przepływ, poziom;

 5. zaniku zasilania;

    oraz przedstawieniu ich w postaci graficznej: aktywnych schematów technologicznych, wykresów wartości mierzonych w czasie oraz raportów zbiorczych (dobowych i miesięcznych) w systemie SCADA. Jako medium należy wykorzystać sieć GSM oraz technologię pakietowej transmisji danych GPRS. Dostęp do danych pomiarowych ma się odbywać się poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo w  przypadku wystąpienia alarmu na danym obiekcie system ma wygenerować SMS i przekazać na telefon GSM obsługi.

   

  Zakres prac dla każdego obiektu obejmuje:

              - przygotowanie projektu rozwiązania technicznego;

              - demontaż istniejącego systemu sterowania;

  - dostawę, montaż i konfigurację elementów nowego systemu sterowania tj. sterownika  PLC,  modułów I/O, modułów komunikacyjnych, adapterów, itp. - 1 kpl.;

  - dostawę, montaż i konfigurację panelu HMI  - 1 szt.;

  - dostawę i konfigurację modułu telemetrycznego GSM/GPRS – 1 szt.;

  - dostawę i montaż zasilacza buforowego z akumulatorami - 1 kpl.;

  - podłączenie kabli zasilających, sterujących i pomiarowych – 1 kpl.;

  - przygotowanie programu sterowania na sterowniku PLC;

  - przygotowanie wizualizacji pracy i parametrów obiektu w systemie SCADA oraz     udostępnienie danych pomiarowych przez www;

  - przygotowanie wizualizacji pracy i parametrów obiektu na panelu HMI;

  - sprawdzenie i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji;

  - sprawdzenie i uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS;

  - szkolenie pracowników obsługi.

 

 

5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6.Termin wykonania zamówienia :

   Planowany termin wykonania robót – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

           7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków :

    O udzielenie powyższego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,  którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

           8.Informacja na temat wadium :

   Nie wymagane.

 

           9.Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

   Nazwa kryterium : cena

   Waga : 100 %

 

          10.Miejsce i termin składania ofert :

W siedzibie zamawiającego : Biuro Związku Gmin „AQUA SILESIA”, 48-250  Głogówek,  ul. Rynek 1, Budynek Urzędu Miejskiego,  II piętro, do dnia
07.04. 2015 r. do godz. 1000

 

          11.Termin związania ofertą – okres 30 dni

 

 

 

Andrzej Kałamarz

Przewodniczący Zarządu Związku

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2015
  przez: Stanisław Burkat
 • opublikowano:
  19-03-2015 15:12
  przez: Stanisław Burkat
 • zmodyfikowano:
  27-03-2015 14:01
  przez: Stanisław Burkat
 • podmiot udostępniający:
  Związek Gmin Aqua Silesia
  odwiedzin: 18896
Dane jednostki:

Związek Gmin Aqua Silesia
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 749-17-03-802 REGON: 530916935

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 64 20
fax: 77 407 64 21
e-mail: aqua_silesia@op.pl