Przejdź do treści strony
Związek Gmin Aqua Silesia Biuletyn Informacji Publicznej

Statut organizacyjny jednostki

„STATUT ZWIĄZKU GMIN „AQUA SILESIA”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne: Nazwa i Siedziba Związku, Uczestnicy i Czas Trwania Związku

§ 1
1. Związek Gmin „AQUA SILESIA” zwany dalej Związkiem działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Związku brzmi: Związek Gmin „AQUA SILESIA”.

§ 2
Uczestnikami Związku są gminy wymienione w załączniku do niniejszego Statutu.

§ 3
Związek posiada osobowość prawną.

§ 4
Związek utworzony został na czas nieoznaczony.

§ 5
Siedzibą Związku jest miejscowość Głogówek.

 

ROZDZIAŁ II
Zadania Związku

§ 6
Zadaniem Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności z terenu gmin – uczestników Związku, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z w/w terenu oraz tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych w tym zakresie, poprzez wybudowanie, utrzymywanie, eksploatowanie oraz modernizację obiektów i urządzeń:
1) zaopatrywania w wodę:
- ujęć wody,
- pompowni, przepompowni i hydroforni
- stacji uzdatniania wody,
- sieci tranzytowych wraz ze wszystkimi elementami uzbrojenia;
2) odprowadzania i oczyszczania ścieków:
- oczyszczalni,
- przepompowni ścieków,
- sieci kanalizacyjnych przesyłowych :
a) grawitacyjnych,
b) ciśnieniowych
wraz ze wszystkimi elementami uzbrojenia.

 

ROZDZIAŁ III
Organy Związku, Ich Struktura oraz Zakres i Tryb Działania

§ 7
1. Organami Związku jest Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem oraz Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.
2. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Zasady udostępniania informacji publicznej, w tym dokumentów Związku reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§ 8
Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

§ 9
1. Zgromadzenie liczy 15 członków.
2. Członkami Zgromadzenia są Wójtowie i Burmistrzowie gmin uczestniczących
w Związku oraz po dwóch dodatkowych przedstawicieli z każdej gminy uczestniczącej w Związku, wyznaczonych uchwałą odpowiedniej rady gminy.
3. Każdy Wójt lub Burmistrz ma jeden głos w Zgromadzeniu. Każdy dodatkowy przedstawiciel ma również jeden głos w Zgromadzeniu.

§ 10
1. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata licząc od dnia wyboru Wójta (Burmistrza)
i wyznaczenia wszystkich przedstawicieli na członków Zgromadzenia.
2. W przypadku utraty członkostwa w Zgromadzeniu przez Wójta (Burmistrza) albo dodatkowego przedstawiciela Przewodniczący Zgromadzenie zwołuje obrady Zgromadzenia celem przyjęcia ślubowania nowego członka Zgromadzenie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wyboru nowego Wójta (Burmistrza) albo od dnia wyznaczenia przez odpowiednią radę gminy nowego dodatkowego przedstawiciela.

§ 11
Zgromadzenie ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

§ 12
1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy:
1) ustanawianie regulaminów organizacyjnych jednostek utworzonych przez Związek,
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, stanowienie o jego kierunkach działania, wybór Przewodniczącego Zarządu oraz jego zastępcy.
3) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku,
4) uchwalanie programu działania Związku, zasad ekonomicznego funkcjonowania Związku,


5) uchwalanie budżetu Związku, wprowadzanie w nim zmian, przyjmowanie roboczego sprawozdania oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Związku, wyrażanie zgody na przyjęcie na rzecz Związku darowizn i zapisów,
7) ustalanie rodzaju i wysokości świadczeń uczestników na rzecz Związku oraz ustalenie cen opłat za usługi świadczone  przez Związek.
8) wyrażanie zgody na ratalną wpłatę udziałów.
9) wyrażanie zgody na przyjęcie nowego uczestnika Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia uczestnika ze Związku,
10) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym.
11) występowanie z wnioskami i oświadczeniami do organów administracji publicznej w sprawach należących do kompetencji Związku
12) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania i likwidacji  Związku.

§ 13
1.  Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie Zgromadzenia, z wyjątkiem członków Zgromadzenia pełniących funkcję, o których mowa w § 14 ust. 1
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.
5. W zakresie zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej przepisy dotyczące zasad
i trybu działania Zgromadzenia stosuje się odpowiednio.

§ 14
1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym i dwóch Wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zgromadzenia,
 głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad Zgromadzenia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 15
1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Zgromadzenia na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.
3. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.
4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.
5. Pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

§ 16
1.Obrady odbywają się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże   Zgromadzenie może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym, wyznaczonym przez siebie terminie.
2.Otwarcie posiedzenia następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego słów: „otwieram posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin AQUA SILESIA”.
3. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza listę obecności członków Zgromadzenia, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając nowy termin posiedzenia. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których obrady nie zostały przeprowadzone.
4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek Zgromadzenia.
5. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku. Zmiana porządku obrad wymaga uchwały Zgromadzenia.
6. W czasie trwania posiedzenia Przewodniczący udziela głosu poszczególnym osobom. Każdy członek Zgromadzenia może złożyć wniosek o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
       1) stwierdzenia quorum,
       2) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
      3) zakończenia dyskusji,
      4) zamknięcia listy mówców,
7. Przewodniczący, w przypadku, o którym mowa w ust. 5 poddaje każdy wniosek pod głosowanie.
8. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad Przewodniczący przerywa obrady, wyznaczając jednocześnie nowy termin posiedzenia.
9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy posiedzenie wypowiadając słowa: „Zamykam posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin AQUASILESIA”.

§ 17
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Zgromadzenie mogą występować: Zarząd oraz jego członkowie, poszczególne Komisje oraz członkowie Zgromadzenia.

§ 18
1. W głosowaniu jawnym członkowie Zgromadzenia głosują poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu oddaje się głos „za”, albo „przeciw”, albo „wstrzymujący się”.
2. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart do głosowania.
3. Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się komisję skrutacyjną, powołana spośród członków Zgromadzenia.
 
§ 19
Członkowie Zgromadzenia są zobowiązani do brania udziału w pracach Zgromadzenia
i jego komisji.

§ 20
1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Związku i go reprezentuje.
3. Zarząd liczy 5 członków.
4. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, jego zastępca oraz pozostali członkowie Zarządu.
5. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.
6. Przewodniczący Zarządu może być zatrudniony na podstawie wyboru. Na tej samej podstawie mogą zostać zatrudnieni również inni członkowie Zarządu.

§ 21
1. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Zgromadzenia
i upływa z dniem upływu kadencji Zgromadzenia.
2. Po upływie kadencji Zarządu pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybrany Zarząd.

§ 22
1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia i zadania Związku określone przepisami prawa.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
 2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3) gospodarowanie mieniem Związku,
 4) wykonywanie budżetu,
 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
4. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
 
§ 23
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest   współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy.
2. Do składania oświadczeń niepociągających za sobą zobowiązań finansowych wystarczające jest złożenie oświadczenia przez jednego  członka Zarządu – Przewodniczącego lub jego Zastępcę.

§ 24
1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) ustania uczestnictwa gminy w Związku,
3) odwołania,
4) upływu kadencji,
5) śmierci
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 25
Zarząd obraduje na posiedzeniach. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi jego obrady. Przewodniczący Zarządu ponadto uczestniczy
w posiedzeniach Zgromadzenia oraz wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku.

 

§ 26
1. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Członków Zarządu powiadamia się o zwołaniu posiedzenia najpóźniej na 3 dni przed jego terminem, z podaniem porządku obrad.

§ 27
1. Członkowie Zarządu otrzymują za udział w posiedzeniach Zarządu diety. Wysokość
i zasady przyznawania diet określa Zgromadzenie.
2.W sprawach nieuregulowanych do trybu działania Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące trybu działania Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IV

Zasady Udziału w Kosztach Wspólnej Działalności, Zyskach i Pokrywania Strat Związku

§ 28
Dochodami Związku są:
       1.  dochody z majątku i działalności Związku,
       2.  świadczenia uczestników Związku, o których mowa w § 29 oraz § 30 ust. 4.
       3.  dotacje, darowizny i zapisy,

§ 29
1. Uczestnicy Związku wnoszą bezzwrotne wkłady /udziały/ w wysokości 10 000,- zł.
2. Nowy Uczestnik obowiązany jest wnieść swój udział w przeciągu jednego miesiąca od dnia przystąpienia do Związku.
3. Zgromadzenie może wyrazić zgodę na wniesienie przez uczestnika Związku swojego udziału w ratach, określając terminy wpłat rat.

§ 30
1. Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku.
2. Każdy z uczestników Związku partycypuje w kosztach działalności Związku w takiej części (udziale) całości tych kosztów, jaki wynika z proporcjonalnego (procentowego) zakresu wartości (brutto) urządzeń położonych na terenie jego gminy, stanowiących własność Związku w stosunku do całości wartości (brutto) urządzeń, położonych na terenie wszystkich gmin – uczestników Związku, stanowiących własność Związku.
3. Wartość urządzeń ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku.
4. Uczestnicy Związku dokonują wpłat na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 
w terminach umożliwiających funkcjonowanie Związku.
5. Zgromadzenie ustali szczegółowo sposób i terminy dokonywania wpłat oraz ich wysokość.
§ 31
Uczestnicy Związku uczestniczą w pokrywaniu strat na zasadach określonych w § 30.
W przypadku powstania straty uczestnicy Związku zobowiązani do jej pokrycia dokonują wpłat w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie
w tej sprawie.

§ 32
Celem Związku nie jest wygospodarowywanie zysku. W przypadku jego wygospodarowania zysk przeznacza się na prowadzone przez Związek inwestycje.
     

ROZDZIAŁ V
Inne Zasady Określające Współdziałanie.

§ 33
Uczestnicy Związku mogą przekazać w użytkowanie lub zbyć na rzecz Związku obiekty i urządzenia wyszczególnione w § 6 pkt. 1 i 2, położone na ich terenie.

§ 34
Uczestnicy Związku mogą przekazywać na rzecz Związku mienie komunalne gmin, służące realizacji przez Związek jego zadań statutowych.


ROZDZIAŁ VI
Zasady Korzystania z Obiektów i Urządzeń Związku

§ 35
1. Uczestnicy Związku mają równe prawa w korzystaniu z obiektów i urządzeń Związku.
2. Uczestnicy Związku, a w szczególności mieszkańcy gmin uczestniczących w Związku mają pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urządzeń Związku.
3. Korzystanie z urządzeń i obiektów Związku jest odpłatne. W wyjątkowych sytuacjach Zgromadzenie może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat niektórych uczestników Związku.
 
§ 36
1. Sposób korzystania, w szczególności wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów i urządzeń określa Zgromadzenie.
2. Zgromadzenie określa również wysokość ceny wody dostarczanej urządzeniami, należącymi do Związku oraz wysokość ceny ścieków odprowadzanych urządzeniami, należącymi do Związku.

ROZDZIAŁ VII
Zasady Przystępowania i Występowania, Zasady Rozliczeń Majątkowych oraz Zasady Likwidacji Związku

§ 37
1. O przystąpieniu nowego uczestnika Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Uchwała w szczególności powinna określać:
-  termin przystąpienia
-  sposób wpłaty wkładu (udziału), o którym mowa w § 29.

§ 38
1. Z wnioskiem o przystąpienie gminy do Związku występuje odpowiedni wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Do wniosku załącza się uchwałę rady gminy zawierającą deklarację w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego statutu.
3. Do wniosku należy dołączyć kopię zawiadomienia Wojewody Opolskiego o zamiarze przystąpienia do Związku.

§ 39
Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia uczestnika ze Związku,
2) wykluczenia uczestnika ze Związku,
3) likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy.
§ 40
1. Wystąpienie uczestnika ze Związku lub ograniczenie jego zakresu zadań objętych działaniem Związku następuje na jego wniosek i wymaga zgody Zgromadzenia.
2. Wniosek winien być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed dniem planowanego wystąpienia.
3. Uczestnik Związku może wystąpić ze Związku bez zgody Zgromadzenia, jeśli złoży odpowiednie oświadczenie, z zachowaniem 1 – rocznego okresu wypowiedzenia.

  § 41
1. W wypadku wystąpienia ze Związku gmina ma prawo żądać za odpłatnością przeniesienia prawa własności na jej rzecz urządzeń i obiektów należących do Związku, a znajdujących się na jej terenie.
2.  Gminę występującą ze Związku obciążają koszty działalności Związku, w tym koszty strat poniesionych przez Związek do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wystąpienie ze Związku.

§ 42
Związek może wykluczyć uczestnika tylko w razie:
 1/ udowodnienia działania na szkodę Związku,
 2/ nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku,
 3/ nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień Statutu.

§ 43
Rozwiązanie Związku następuje na skutek jednomyślnej uchwały Zgromadzenia.

§ 44
1. W wypadku rozwiązania Związku jego majątek po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na rzecz uczestników Związku odpowiednio do ponoszonych przez nich udziałów w kosztach działalności.
2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń Związku i innego majątku Związku mają te gminy na obszarze których te urządzenia i majątek się znajduje.
3. Jeżeli wartość części majątku przejętej przez uczestnika, o którym mowa w ust. 2 przekracza kwotę przysługującą mu z podziału majątku Związku zgodnie z ust. 1 uczestnik zobowiązany jest wnieść różnicę na rzecz pozostałych uczestników
w formie pieniężnej.

§ 45
Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wejścia w życie uchwały Zgromadzenia w tej sprawie.

§ 46
Likwidatorów związku powołuje Zgromadzenie. Do obowiązków likwidatorów należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Związku, ustalenie stanu majątku Związku
i opracowanie planu likwidacji.

§ 47
Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii powołanej doraźnie komisji.

§ 48
Zatwierdzony plan likwidacji związku wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewodzie Opolskiemu.

§ 49
Likwidatorzy powinni zakończyć działalność Związku, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Związku (czynności likwidacyjne). Nowe zobowiązania mogą zaciągać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

§ 50
Podział między uczestników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia
o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

§ 51
Nieodebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się do depozytu sądowego.

§ 52
Do postępowania likwidacyjnego Związku w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 53
Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.”

 

 


Załącznik
do statutu Związku Gmin „AQUA SILESIA”

Wykaz gmin wchodzących w skład Związku Gmin „AQUA SILESIA” :

1. Gmina Biała

2. Gmina Głogówek

3. Gmina Krapkowice

4. Gmina Strzeleczki

5. Gmina Walce”

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2014
  przez: Stanisław Burkat
 • opublikowano:
  09-09-2014 09:42
  przez: Stanisław Burkat
 • zmodyfikowano:
  25-06-2015 10:39
  przez: Stanisław Burkat
 • podmiot udostępniający:
  Związek Gmin Aqua Silesia
  odwiedzin: 20819
Dane jednostki:

Związek Gmin Aqua Silesia
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 749-17-03-802 REGON: 530916935

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 64 20
fax: 77 407 64 21
e-mail: aqua_silesia@op.pl