Przejdź do treści strony
Związek Gmin Aqua Silesia Biuletyn Informacji Publicznej

Tranzyt wodociągowy Nowe Kotkowice - Rozkochów

 

Strzeleczki: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Aqua Silesia, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, woj. opolskie, tel. 077 40 76 420, 421, fax. 077 40 76 420.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aquasilesia.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wodociągowej sieci tranzytowej Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce o długości L = 3 276 mb o średnicy fi 160 PCV.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 6 000 PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. Wykonawca nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o oświadczenie i wymagane dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wg. formuły : spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca winien (na załączniku nr 2 do SIWZ) oświadczyć, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. wykaz robót budowlanych, zawierający rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 500 tyś. PLN. Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, że przynajmniej jedna z wykazanych robót została wykonana należycie, 7. dokument stwierdzający, że wykonawca dysponuje przynajmniej po jednej osobie w każdej branży z uprawnieniami budowlanymi adekwatnymi do przedmiotu zamówienia do obsadzenia następujących stanowisk 7.1 kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie te osoby winny przedłożyć w ofercie aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Zawodowej Inżynierów, 8. polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tyś. PLN, 9. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30% własnej ceny ofertowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aquasilesia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Aqua Silesia 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Związek Gmin Aqua Silesia, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

Strzeleczki: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Aqua Silesia, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, woj. opolskie, tel. 077 40 76 420, 421, fax. 077 40 76 420.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aquasilesia.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wodociągowej sieci tranzytowej Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce o długości L = 3 276 mb o średnicy fi 160 PCV.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 6 000 PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. Wykonawca nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o oświadczenie i wymagane dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wg. formuły : spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca winien (na załączniku nr 2 do SIWZ) oświadczyć, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. wykaz robót budowlanych, zawierający rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 500 tyś. PLN. Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, że przynajmniej jedna z wykazanych robót została wykonana należycie, 7. dokument stwierdzający, że wykonawca dysponuje przynajmniej po jednej osobie w każdej branży z uprawnieniami budowlanymi adekwatnymi do przedmiotu zamówienia do obsadzenia następujących stanowisk 7.1 kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie te osoby winny przedłożyć w ofercie aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Zawodowej Inżynierów, 8. polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tyś. PLN, 9. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30% własnej ceny ofertowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aquasilesia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Aqua Silesia 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Związek Gmin Aqua Silesia, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

 DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc

DOCOświadczenie z art.22 i 24 N.Kotkowice.doc

DOCWYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUD N.Kotkowice.doc

DOCWYKAZ OSÓB N.Kotkowice.doc

DOCp r o j e k t umowy N.Kotkowice.doc

ZIPPrzedmiar robót 1.zip

ZIPPrzedmiar robót2.zip

ZIPPrzedmiar robót3.zip

ZIPPrzedmiar robót4.zip

ZIPPrzedmiar robót5.zip

ZIPPrzedmiar robót6.zip

ZIPPrzedmiar robót7.zip

ZIPPrzedmiar robót8.zip

ZIPopis techniczny1.zip

ZIPopis techniczny2.zip

ZIPopis techniczny3.zip

ZIPopis techniczny4.zip

ZIPopis techniczny5.zip

ZIPopis techniczny6.zip

ZIPopis techniczny7.zip

ZIPopis techniczny8.zip

ZIPopis techniczny9.zip

ZIPopis techniczny10.zip

ZIPopis techniczny11.zip

ZIPopis techniczny12.zip

ZIPopis techniczny13.zip

ZIPopis techniczny14.zip

ZIPopis techniczny15.zip

ZIPopis techniczny16.zip

ZIPopis techniczny17.zip

ZIPopis techniczny18.zip

ZIPopis techniczny19.zip

ZIPopis techniczny20.zip

ZIPopis techniczny21.zip

ZIPopis techniczny22.zip

ZIPopis techniczny23.zip

ZIPopis techniczny24.zip

ZIPopis techniczny25.zip

ZIPopis techniczny26.zip

PDFMapa poglądowa.pdf

PDFRysunek 1.pdf

PDFRysunek 2.pdf

PDFRysunek 3.pdf

PDFRysunek 4.pdf

PDFRysunek5.pdf

PDFRysunek6.pdf

PDFRysunek7.pdf

ZIPoperat w-prawny1.zip

ZIPoperat w-prawny2.zip

ZIPoperat w-prawny3.zip

ZIPoperat w-prawny4.zip

ZIPoperat w-prawny5.zip

ZIPoperat w-prawny6.zip

ZIPoperat w-prawny7.zip

ZIPoperat w-prawny8.zip

ZIPoperat w-prawny9.zip

ZIPspecyfikacja techniczna1.zip

ZIPspecyfikacja techniczna2.zip

ZIPspecyfikacja techniczna3.zip

ZIPspecyfikacja techniczna4.zip

ZIPspecyfikacja techniczna5.zip

ZIPspecyfikacja techniczna6.zip

ZIPspecyfikacja techniczna7.zip

 DOCAktualny nr konta dot. wadium.doc

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-09-2008 11:47
  przez: Andrzej Nohl
 • zmodyfikowano:
  02-10-2008 12:59
  przez: Andrzej Nohl
Dane jednostki:

Związek Gmin Aqua Silesia
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 749-17-03-802 REGON: 530916935

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 64 20
fax: 77 407 64 21
e-mail: aqua_silesia@op.pl