Przejdź do treści strony
Związek Gmin Aqua Silesia Biuletyn Informacji Publicznej

OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 Wodociągowa sieć tranzytowa Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce
Numer ogłoszeniaw BZP: 270605 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 220287 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Aqua Silesia, Rynek 4, Strzeleczki, woj. opolskie, tel. 077 40 76 420, 421, fax 077 40 76 420.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wodociągowa sieć tranzytowa Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wodociągowej sieci tranzytowej Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce o długości L = 3 276 mb o średnicy fi 160 PCV..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 317583.63 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Roboty Ziemne Arnold Wocław, ul Bocianowa 19, 46-022 Zawada, kraj/woj. opolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 317583.63
  • Oferta z najniższą ceną: 317583.63 oferta z najwyższą ceną: 560506.39
  • Waluta: PLN.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    16-10-2008 15:38
    przez: Andrzej Nohl
Dane jednostki:

Związek Gmin Aqua Silesia
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 749-17-03-802 REGON: 530916935

Dane kontaktowe:

tel.: 77 407 64 20
fax: 77 407 64 21
e-mail: aqua_silesia@op.pl